XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước.    
Cập nhật: 14/06/2016 06:51
Xem lịch sử tin bài

XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước.

XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phụcvụ quản lý nhà nước.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2:Soát xét hồ sơ.

Bước3:  Đánh giá cơ sở.

Bước 4:Chỉ định thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng 01 trong các hình thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện hoặc

- Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ gồm:

 a) Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm;

b) Quyết định thành lập hoặcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

c) Tài liệu, hồ sơ kỹ thuật vàcác quy trình liên quan đến chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.

d) Hồ sơ năng lực:

- Danh sách, hồ sơ trang thiếtbị chính, cơ sở hạ tầng;

- Danh sách, hồ sơ kiểm nghiệmviên tương ứng với lĩnh vực đăng ký chỉ định;

- Các tài liệu chứng minh về bảođảm chất lượng kiểm nghiệm;

- Báo cáo năng lực cơ sở kiểmnghiệm;

- Mẫu phiếu kết quả kiểm nghiệm;

- Kết quả hoạt động kiểm nghiệmđối với lĩnh vực đăng ký chỉ định trong mười hai (12) tháng gần nhất.

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

- Soát xét hồ sơ: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc: Nếu hồ sơkhông hợp lệ, thông báo cho cơ sở để hoàn chỉnh.

Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, ban hànhQuyết định thành lập đoàn đánh giá.  

- Đánh giá cơ sở kiểm nghiệm:

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc sau khi kết thúc đánh giá, Đoànđánh giá gửi kết luận đánh giá cho Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản.

- Chỉ định thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định:

Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, nếu cơ sở đạt yêu cầu vàthông báo bằng văn bản lý do không chỉ định nếu cơ sở không đạt yêu cầu.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

8. Phí, lệ phí:

Phí đánh giá: 32,000,000 (Ba mươi hai triệu đồng) theo qui định tạiThông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngaysau thủ tục này)

- Đơn đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm tại Phụ lục 1;

-  Mẫu báo cáo năng lực hoạt độngcơ sở kiểm nghiệm tại Phụ lục 2;

- Mẫu phiếu kiểm nghiệm tại Phụ lục 3;

- Mẫu báo cáo kết quả hoạt động cơ sở kiểm nghiệm tại Phụ lục 4.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tụchành chính

- Yêu cầu về pháp nhân:

Được thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm thựcphẩm hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

- Yêu cầu về năng lực:  Các chỉtiêu đăng ký chỉ định phải đáp ứng

(1). Hệ thống quản lý chấtlượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩnquốc tế ISO/IEC 17025:2005;

(2). Có đủ trang thiết bị, cơ sởvật chất phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm và lĩnh vực đăng ký chỉ định;

(3). Có ít nhất hai (02) kiểmnghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học phù hợp vớilĩnh vực đăng ký chỉ định và có kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm trongcùng lĩnh vực từ ba (03) năm trở lên;

(4). Các phương pháp thử được cậpnhật và xác nhận giá trị sử dụng, năng lực phân tích/kiểm nghiệm các chỉtiêu/phép thử đăng ký chỉ định đáp ứng quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật tươngứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của Bộ quản lý ngành;

(5). Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầuđối với ít nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT- BNNPTNT ngày 01 tháng 8năm 2013 của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phụcvụ quản lý nhà nước;

- Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/8/2011 của Bộ Nông nghiệp vàPTNT qui định yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩmNông lâm thủy sản và muối.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH CƠ SỞ KIỂMNGHIỆM

(Ban hành kèm theo Thông tưliên tịch số......../2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

 ngày … tháng… năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương

- BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn)

           

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM

 

Số: ..../.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

                ………, ngày …….tháng…..năm …..

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH/GIA HẠN CHỈ ĐỊNH

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM

Kínhgửi:(Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền)

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm:

Địa chỉ :

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail :

2. Họ tên, chức danh người phụtrách cơ sở kiểm nghiệm:

Địa chỉ :

Điện thoại:                 Fax :                       E-mail :

3. Hình thức đề nghị chỉ định

Đăng ký lần đầu ˆ      Đăng ký thay đổi, bổ sung  ˆ     Đăng ký gia hạn ˆ

4. Phạm vi đề nghị chỉ định 

TT

Lĩnh vực

Tên phép thử

Phương pháp thử

Giới hạn phát hiện của phép thử (nếu có)/phạm vi đo

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

Chú ý: ghi (*) đối vớiphép thử đã được công nhận và tại cột (6) ghi tên cơ quan công nhận tương ứng.

5. Thời gian đề nghị bắt đầuđánh giá:   ngày....tháng....năm... (áp dụng đối với trường hợp quy định tại  khoản 3, Điều 9 Thông tư liên tịch này)

6. Chúng tôi cam kết thực hiệnđầy đủ quy định tại Thông tư liên tịch số... /2013/TT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày ....tháng .... năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

Thủ trưởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểmnghiệm

(Ký tên và đóng dấu)                                   (Ký và ghirõ họ tên)

Phụ lục 2

MẪU BÁO CÁO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNGCƠ SỞ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo Thông tưliên tịch số ........./2013/ TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày … tháng… năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương

- BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn)

           

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM

 

Số: ..../.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       

                ………, ngày …….tháng…..năm …..

                               

BÁO CÁO

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KIỂMNGHIỆM

 

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm:

    Địa chỉ:

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail:

2. Họ tên, chức danh người phụtrách cơ sở kiểm nghiệm:

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail:

3. Cán bộ, nhân viên của cơ sởkiểm nghiệm:

 

TT

 

Họ và tên

Chứng chỉ đào tạo chuyên môn

Chứng chỉ đào tạo hệ thống quản lý

Công việc được giao hiện tại

Thâm niên trong lĩnh vực kiểm nghiệm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

4. Trang thiết bị

4.1. Trang thiết bị cần kiểm định/hiệuchuẩn

 

TT

Tên phương tiện đo lường

Phạm vi đo, cấp chính xác

Chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn

Ngày kiểm định, hiệu chuẩn lần cuối

Đơn vị kiểm định/hiệu chuẩn

 

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Trang thiết bị khác

TT

Tên thiết bị

Đặc trưng kỹ thuật

Ngày đưa vào sử dụng

Ghi chú

1

2

3

4

6

 

 

 

 

 

5. Diệntích và môi trường của cơ sở kiểm nghiệm

5.1. Sơ đồmặt bằng và diện tích của từng bộ phận của cơ sở kiểm nghiệm

5.2. Điềukiện môi trường các bộ phận của cơ sở kiểm nghiệm

- Điềuhoà nhiệt độ;

- Khảnăng thông khí và thoát hơi độc;

- Các điềukiện bảo đảm khác ( chống rung, bụi, ồn, ánh sáng, phóng xạ...).

5.3. Các điều kiện bảo hộ vàan toàn lao động cho cán bộ và nhân viên của cơ sở kiểm nghiệm

6. Danh mục các lĩnh vực vàphép thử cơ sở kiểm nghiệm đề nghị chỉ định

STT

Lĩnh vực

 

Tên phép thử

 

Phương pháp thử

 

Giới hạn phát hiện (nếu có)

Công suất kiểm nghiệm

(số mẫu /năm)

Kết quả thử nghiệm thành thạo/so sánh liê phòng

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: cột (7) ghirõ tên chương trình, chỉ tiêu và nền mẫu tham gia, kết quả.

7. Kết quả hoạt động cơ sở kiểmnghiệm thực hiện 03 (ba) năm gần nhất

STT

Lĩnh vực

 

Tên phép thử

Phương pháp thử

Tổng số  mẫu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

8. Cơ sở kiểm nghiệm cam kết

- Thực hiện Quyết định chỉ địnhvà quản lý hoạt động cơ sở kiểm nghiệm;

- Đáp ứng các yêu cầu của cơquan đánh giá khi tiến hành đánh giá cơ sở kiểm nghiệm.

Thủtrưởng đơn vị                          Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm

        (Ký tênvà đóng dấu)                                     ( Ký,ghi rõ họ tên)


Phụ lục 3

MẪU PHIẾU KIỂMNGHIỆM  
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số........./2013/ TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT  ngày… tháng… năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 


CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM

 

Số: ............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         

            

 

PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉcó giá trị với mẫu đem thử)

1. Tên mẫu: (Ghitên của mẫu kiểm nghiệm)

2. Mã số mẫu:

3. Mô tả mẫu: (tìnhtrạng mẫu khi nhận, khối lượng mẫu, ngày sản xuất, hạn sử dụng, tình trạng lưumẫu)

4. Thời gian lưu mẫu:

5. Ngày lấy mẫu:

6. Ngày nhận mẫu:

7. Thời gian kiểm nghiệm:

8. Nơi gửi mẫu:

9. Tài liệu kèm theo: (ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng năm củacông văn hay giấy tờ kèm theo)

10. Kết quả kiểm nghiệm (các chỉ tiêu đã được chỉ địnhcủa cơ sở kiểm nghiệm):

TT

Chỉ tiêu

kiểm nghiệm

Phương pháp

kiểm nghiệm

Đơn vị

Kết quả

So với QCVN…/

TCVN…/QĐ…

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

……………

………………

………

…………

………………

11. Kết luận:

(Cần nêu rõ mẫu có đạt yêu cầu hay không)

12. Ghi chú:(nếu có)

…., ngày ….tháng …. năm …..

Thủ trưởng đơn vị      Phụ trách cơ sở kiểm nghiệm      Kiểm nghiệm viên

(Ký tên và đóng dấu)             (Ký và ghi rõ họ tên)              (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụlục 4

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số........./2013/ TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT  ngày… tháng… năm 2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương

- BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM

 

Số: ..../.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ………, ngày …….tháng…..năm …..                         

                

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM

1. Tên cơ sở kiểm nghiệm:

    Địa chỉ:

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail:

2. Họ tên, chức danh người phụtrách cơ sở kiểm nghiệm:

    Điện thoại :                  Fax:                      E-mail:

3. Đào tạo: Nâng cao trình độchuyên môn cho cán bộ cơ sở kiểm nghiệm trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm .....

TT

Họ và tên

Chức vụ

Khoá đào tạo tham gia

Thời gian

Kết quả đạt được

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

4. Trang thiết bị

4.1. Trang thiết bị được kiểmđịnh/hiệu chuẩn trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm .....

TT

Tên phương tiện đo lường

Phạm vi đo, cấp chính xác

Chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn

Ngày kiểm định, hiệu chuẩn lần cuối

Đơn vị kiểm định/hiệu chuẩn

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Trang thiết bị mới được bổsung trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm .....

TT

Tên thiết bị

Đặc trưng kỹ thuật

Ngày đưa vào sử dụng

Ghi chú

1

2

3

4

6

 

 

 

 

 

 

5. Lĩnh vực và phép thử cơ sởkiểm nghiệm thực hiện trong 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm.....

STT

Lĩnh vực

Tên phép thử

Phương pháp thử

Công suất kiểm nghiệm

(tổng số mẫu/ 6 tháng (hoặc 12 tháng))

Giới hạn phát hiện (nếu có)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

6. Đảm bảo chất lượng kết quảkiểm nghiệm (tham gia thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng) thực hiện 6tháng (hoặc 12 tháng) năm ........:

STT

Tên phép thử

Phương pháp thử

Nền mẫu

Đơn vị tổ chức

Thời gian tham gia

Kết quả

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

7. Kết quả hoạt động cơ sở kiểmnghiệm thực hiện 6 tháng (hoặc 12 tháng) năm

STT

Lĩnh vực

Loại thực phẩm

Tên phép thử

Phương pháp thử

Tổng số  mẫu

Số mẫu không đạt yêu cầu

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị                           Phụ trách cơ sở kiểmnghiệm

                  (Ký tên và đóng dấu)                                     ( Ký,ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC NĂM 2021 - (24/03/2021 11:15) I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO