XV.Thủ tục hành chính: Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm.    
Cập nhật: 14/06/2016 06:43
Xem lịch sử tin bài

XV.Thủ tục hành chính: Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm.

XV.Thủ tục hành chính: Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm.

1.  Trình tự thực hiện.

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

a)     Thẩm sét tính hợp lệ hồ sơ.

b)     Thông báo cho cơ sở kết quả  xử lýhồ sơ

Bước 3: Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm địnhvà cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

2. Cách thức thựchiện.

Hồsơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thức sau:

-Trực tiếp;

-Theo đường bưu điện.

-Fax,  Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồsơ bản chính theo đường bưu điện).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ gồm:

(1)  Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

(2) Bản thuyết minh liên quan đến sửa đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;

(3) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thựcphẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơquan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanhtrong nước);

(4) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết.

a) xử lý hồ sơ đăngký :

- Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: Trong thời gian 3(ba) ngày làm.

- Thông báo kết quả xử lý hồ sơ: 

+ Trường hợp thay đổi nội dung: Trong thời gian 20 ngày làm việc cấp Giấy xácnhận nội dung quảng cáo, nếu đạt hoặc thông báo kết quả không đạt.

            + Trường hợp Giấy xác nhận nội dung bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng :Trong thời gian 5 ngày làm việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, nếu đạt hoặc thông báo kết quảkhông đạt

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a)Cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung đăng ký quảng cáo: Cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản.

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản.

d)Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện TTHC.

 Giấy xác nhậnnội dung quảng cáo thực phẩm.

8. Phí, lệ phí.

Theo Thông tư149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính (theo quy định tại Biểu 1, Biểu2 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC).

9. Mẫu đơn, tờ khai.

Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 2);

10. Điều kiện thực hiện TTHC : Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

- Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đăng ký vàxác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ nông nghiệpvà phát triển nông thôn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2. Mẫu giấy đề nghị

(Ban hành kèm theo Thông tư số75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn)

Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..............., ngày.........tháng.........năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM

(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại)

Số:……….

Kínhgửi:           [Tên cơ quanthường trực]

Ngày ….. tháng ….. năm ……, cơ sở đã được cơ quan [tên cơ quanthường trực] xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm (số ……..);tuy nhiên, ………………..[lý do đăng ký lại] …..; đề nghị [tên cơ quan thườngtrực] xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thểnhư sau:

1. Thông tin liên quan đến sản phẩm

TT

Tên sản phẩm

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nội dung quảng cáo

Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình …)

Thời gian dự kiến quảng cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định:

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và camkết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký vàđược xác nhận.

 

  

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO