XVIII. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinhdoanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lựcnhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ su    
Cập nhật: 14/06/2016 06:47
Xem lịch sử tin bài

XVIII. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinhdoanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lựcnhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ su

XVIII. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinhdoanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lựcnhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấychứng nhận)

1.Trình tự thực hiện.

Bước 1: Gửi hồsơ.

Bước 2: Xử lý hồsơ.

Bước 3: Thẩm trahồ sơ và kiểm tra tại cơ sở.

a)     Thẩm tra hồ sơ kiểm tra xếp loại: Đối với cơ sởđã được kiểm tra xếp loại.

b)    Kiểm tra tại cơ sở: Đối với cơ sở chưa được kiểmtra, xếp loại.

Bước 4: Cấp Giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

2. Cách thức thực hiện.

Hồ sơ gửi bằng mộttrong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Fax;

- Theo đường bưuđiện;

- Thư điện tử(email);

- Đăng ký trựctuyến (mạng điện tử).

3. Thành phần, sốlượng hồ sơ:

a) Thành phần hồsơ:

- Đơn đề nghị cấpGiấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

b) Số lượng hồsơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Xử lý kết quả kiểmtra, thẩm định: Trong vòng 05 ngày làm việc Cấp giấy chứng nhận hoặc ra thôngbáo chưa đủ điều kiện cấp giấy.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩmquyền quyết định:

Tổng cục, Cục quảnlý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

b) Cơ  quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyềnhoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trựctiếp thực hiện TTHC:

Tổng cục, Cục quảnlý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

d) Cơ quan phối hợp:Không.

7. Kết quả thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhậncơ sở đủ điều kiện ATTP (thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hiệulực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cũ).

8. Phí, lệ phí:

a. Phí:

Theo quy định tạiThông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính (Theo quy định tại  biểu số 2)

b. Lệ phí:

- Lệ phí cấp giấychứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinhdoanh thực phẩm nông lâm sản: 150.000 đồng/lần cấp (theo quy định biểu số 1 -Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính).

- Lệ phí cấp Giấychứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sảnxuất kinh doanh thực phẩm thủy sản: 40.000 đồng/lần cấp (Phụ lục 1- Thông tư số107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính).

9. Mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp,cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Phụ lục VI banhành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT.

10. Điều kiện thực hiện TTHC:

Cơ sở có sản phẩm xuất khẩu vào quốc gia cóyêu cầu phải về kiểm tra, chứng nhận ATTP đối với sản phẩm trước khi xuất khẩu

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệpvà kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiệnan toàn thực phẩm.

- Quyết định số1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh trachuyên ngành an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục VI

 

MẪU ĐƠN ĐỀNGHỊ CẤP, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNGNHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀUKIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số  45  /2014/TT-BNNPTNT ngày 03 /12/2014

quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứngnhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thựcphẩm)

 

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc

---------------

 

                                                                                  ………, ngày……tháng…….năm …

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊCẤP/ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNGNHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

 

 

Kínhgửi:  (Tên cơ quan kiểm tra)

 

 

1. Tên cơ sởsản xuất, kinh doanh: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Mã số(nếu có): …………………………………………………………………

3. Địa chỉcơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Điện thoại ……..………..Fax…..…………….. Email……………....………….........

5. Giấy đăng ký kinh doanhhoặc Quyết định thành lập: ………………………

6. Mặt hàng sản xuất, kinhdoanh:

            Đề nghị …………..(tên cơ quan kiểm tra)……….. cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

            Lý do cấp lại: ………………………………………………………………

 

                          

                                                                                          Đại diện cơ sở

                                                                                       (Kýtên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO