XIII. Tên thủ tục hành chính: Công bố danh sách bổ sung cơ sở sản xuất kinh doanh được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam    
Cập nhật: 14/06/2016 06:41
Xem lịch sử tin bài

XIII. Tên thủ tục hành chính: Công bố danh sách bổ sung cơ sở sản xuất kinh doanh được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

XIII. Tên thủ tục hành chính: Công bố danhsách bổ sung cơ sở sản xuất kinh doanh được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốcđộng vật vào Việt Nam

1. Trình tự thực hiện         

Bước 1:Gửi hồ sơ.

Bước 2:Xử lý hồ sơ:

a) Thẩmxét tính hợp lệ  hồ sơ.

b)Thông báo kết quả xử lý hồ sơ.

Bước 3:Xử lý kết quả kiểm tra (trường hợp kiểm tra tại nước xuất khẩu).

Bước 4:Công nhận danh sách bổ sung cơ sở được phép xuất khẩu vào Việt Nam.

2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơgửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trựctiếp;

- Theođường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ:

(1)Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam;

(2)Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực của cơ quan thẩm quyền của nước xuấtkhẩu về kiểm soát VSATTP.

(3) Tómlược thông tin về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sảnxuất kinh doanh.

b) Sốlượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Thẩmxét hồ sơ: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (đối vớitrường hợp không kiểm tra thực tế tại nước xuất khẩu).

- Kết quả kiểm tra tại nước xuất khẩu: 30 (bamươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra tại nước xuất khẩu (đốivới trường hợp kiểm tra thực tế tại nước xuất khẩu).

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổchức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơquan có thẩm quyền quyết định:

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản.

b) Cơquan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơquan trực tiếp thực hiện TTHC:

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản.

d) Cơquan phối hợp: Cục Thú y.

7. Kết quả thực hiện TTHC:

Danh sách bổ sung cơ sở sản xuất kinh doanhđược phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam. 

8. Phí, lệ phí: Chưa có.   

9. Mẫu đơn, tờ khai : 

- Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đăngký xuất khẩu vào Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1);

- Tóm lược thông tin về điều kiện đảm bảo vệsinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh (theo mẫu quy địnhtại  Phụ lục 3).

10. Điều kiện thực hiện TTHC:  Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việckiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

Danh sách cơ sởsản xuất kinh doanh

đăng ký xuấtkhẩu vào Việt Nam

(Banhành kèm theo Thông tư số 25 /2010/TT-BNNPTNT ngày  08 /4 /2010)

 

TT

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh

Mã số

Địa chỉ

Sản phẩm đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......Ngày ....tháng...năm ....

Cơ quan thẩm quyềnvề VSATTP của nước xuất khẩu

(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục 3

 

Bản tóm lược thông tin vềđiều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  25/2010/TT-BNNPTNT ngày  08/4 /2010)

 

1. Tên cơ sở sản xuấtkinh doanh:

2. Địa chỉ:

3. Sản phẩm sản xuất:

4. Điều kiện sản xuất(chuỗi sản xuất và xuất khẩu)

4.1. Khu vực nuôi, chếbiến:

        4.2. Phương pháp nuôi, thu hoạch, sơ chếvà chế biến, bảo quản:

        4.3. Biện pháp vệ sinh, xử lý và kiểmsoát nguồn nguyên liệu thức ăn trong quá trình nuôi:

4.4. Phương thứcđóng gói (bao gồm cả nhãn mác), vận chuyển, phân phối:

        5. Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng:

.......Ngày ....tháng...năm ....

Xác nhận của cơquan thẩm quyền về VSATTP của nước xuất khẩu

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO