XII. Tên thủ tục hành chính: Công bố danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh đượcphép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam    
Cập nhật: 14/06/2016 06:40
Xem lịch sử tin bài

XII. Tên thủ tục hành chính:  Công bố danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh đượcphép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

XII. Tên thủ tục hành chính:  Công bố danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh đượcphép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

1. Trình tự thực hiện         

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2: Thẩm tra hồ sơ.

Bước 3: Kiểm tra tại nước xuất khẩu (trườnghợp cần thiết).

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra (trường hợpkiểm tra tại nước xuất khẩu).

Bước 5: Công nhận danh sách cơ sở được phépxuất khẩu vào Việt Nam.

2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

(1) Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh đăngký xuất khẩu vào Việt Nam;

(2)Thông tin về hệ thống quản lý và năng lựccủa cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu về kiểm soát VSATTP;

(3)Tóm lược thông tin về điều kiện đảm bảo vệsinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

a) Xử lý hồ sơ đăng ký

- Thẩm xét hồ sơ: 30 (ba mươi) ngày làm việckể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp không kiểm tra thực tế tạinước xuất khẩu).

-Kết quả kiểm tra tại nước xuất khẩu: 30 (bamươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra tại nước xuất khẩu (đốivới trường hợp kiểm tra thực tế tại nước xuất khẩu).

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

CụcQuản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

CụcQuản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

d) Cơ quan phối hợp: Cục Thú y.

7. Kết quả thực hiện TTHC:

Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh được phépxuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam. 

8. Phí, lệ phí: Chưa có.  

9. Mẫu đơn, tờ khai : 

- Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đăngký xuất khẩu vào Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1);

- Thông tin về hệ thống quản lý và năng lựccủa cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu về kiểm soát VSATTP (theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục 2);

- Tóm lược thông tin về điều kiện đảm bảo vệsinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại(theo mẫu quy định tại Phụ lục 3).

10. Điều kiện thực hiện TTHC:  Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện việckiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

Danh sách cơ sởsản xuất kinh doanh

đăng ký xuấtkhẩu vào Việt Nam

(Banhành kèm theo Thông tư số 25 /2010/TT-BNNPTNT ngày  08 /4 /2010)

TT

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh

Mã số

Địa chỉ

Sản phẩm đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......Ngày ....tháng...năm ....

Cơ quan thẩm quyềnvề VSATTP của nước xuất khẩu

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Phụ lục 2

Thông tin về hệ thống quảnlý và năng lực của cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu về kiểm soát VSATTP

(Banhành kèm theo Thông tư số  25/2010/TT-BNNPTNT ngày  08/4/2010)

 

1. Hệ thống tổ chứcvà bộ máy quản lý:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Cán bộ thực thinhiệm vụ (số lượng, trình độ, các khóa đào tạo về kỹ thuật...):

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Hệ thống các vănbản, tiêu chuẩn, quy trình kiểm soát và chứng nhận VSATTP:

..................................................................................................................................................................................................................................................................4. Hệ thống kiểm tra, giám sát các chất tồn dư, vi sinh vật gây bệnh ... đối vớicác cơ sở sản xuất, kinh doanh:

.................................................................................................................................

5. Chương trình kiểmtra, giám sát VSATTP:

 

 

.......Ngày ....tháng...năm ....

Cơ quan thẩm quyềnvề VSATTP của nước xuất khẩu

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

Bản tóm lược thông tin về điều kiện đảm bảo vệ sinhan toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh

 

(Banhành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày  08/4/2010)

 

1. Tên cơ sở sản xuấtkinh doanh:

2. Địa chỉ:

3. Sản phẩm sản xuất:

4. Điều kiện sản xuất(chuỗi sản xuất và xuất khẩu)

4.1. Khu vực nuôi,chế biến:

        4.2. Phương pháp nuôi, thu hoạch, sơ chếvà chế biến, bảo quản:

        4.3. Biện pháp vệ sinh, xử lý và kiểmsoát nguồn nguyên liệu thức ăn trong quá trình nuôi:

4.4. Phương thứcđóng gói (bao gồm cả nhãn mác), vận chuyển, phân phối:

        5. Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng:

.......Ngày ....tháng...năm ....

Xác nhận của cơquan thẩm quyền về VSATTP của nước xuất khẩu

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO