XI. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.    
Cập nhật: 14/06/2016 06:39
Xem lịch sử tin bài

XI. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

XI. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhậnkiến thức về an toàn thực phẩm.

1. Trình tự thực hiện         

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Bước 3. Kiểm tra kiến thức về an toàn thựcphẩm.

Bước 4. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toànthực phẩm.

2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Đối với tổ chức:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toànthực phẩm;

b) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xácnhận kiến thức về ATTP;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

d)  Giấytờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

3.2. Đối với cá nhân:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toànthực phẩm;

b) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quyđịnh về phí và lệ phí.

3.3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm trakiến thức về ATTP (nếu đạt).

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức vềATTP:

Tổng cục, cục có liên quan thuộc Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Tổng cục, cục có liên quan thuộc Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Mẫu đơn, tờ khai : 

a) Đối với tổ chức: Đơn đề nghị xác nhận kiếnthức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a và 01b quy định tại Phụ lục 4.

b) Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiếnthức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4.

8. Phí, lệ phí: Chưa quy định.

9. Kết quả thực hiện TTHC.

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm(thời hạn hiệu lực: 03 năm).        

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Cấp nào cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiệnan toàn thực phẩm thì cấp đó cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

Thông tư liên tịch số13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Công thương và BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc phân công, phối hợp trongquản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 4Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(banhành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014của Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

Kính gửi: ..... (cơ quan có thẩm quyền xácnhận kiến thức về ATTP)

 

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân.......................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân)số........................, cấp ngày...........tháng..........năm........., nơicấp...........................         

Địachỉ:................................................, Số điệnthoại................................

SốFax.................................E-mail.............................................................

 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thứcvề an toàn thực phẩm do  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quyđịnh và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xácnhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn ban hành.

 

 (danh sáchgửi kèm theo Mẫu đơn này).

 

           

Địa danh,ngày..........tháng........năm...........                                                               

                                                Đại diện Tổ chức/cá nhân

                                                    (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

 


Phụ lục 4, Mẫu số 01b- Danhsách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về antoàn thực phẩm của ......(tên tổ chức)

(ban hành kèm theo Thông tưliên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Côngthương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh,ngày..........tháng........năm...........                                                               

                                                Đại diện Tổ chức xác nhận

                                                         (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO