X. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản    
Cập nhật: 14/06/2016 06:37
Xem lịch sử tin bài

X. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản

X. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản

1. Trình tự thực hiện         

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2: Cấp lại giấy chứng nhận CFS và thôngbáo cho thương nhân.

2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị cấp lại CFS.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trungtâm Chất lượng Nông lâm thủy sản 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trungtâm Chất lượng Nông lâm thủy sản 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản).

d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Mẫu đơn, tờ khai : 

Đơn đề nghị cấp lại CFS (theo mẫu quy định tạiPhụ lục  II.b của Thông tư63/2010/TT-BNNPTNT)

8. Phí, lệ phí: Không quy định

9. Kết quả thực hiện TTHC:

Giấychứng nhận lưu hành tự do (CFS).        

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

CFS được cấp lại trong các trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lựcnhưng bị mất, thất lạc;

b) Giấy chứng nhận CFS gốc vẫn còn hiệu lựcnhưng bị hư hỏng, không thể tiếp tục sử dụng;

c) Khi phát hiện có sai sót trên CFS do lỗicủa người đề nghị cấp CFS hoặc lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp CFS.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

- Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sảnphẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày1/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưuhành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II.b

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CFS
(Ban hànhkèm theo Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên Tổ chức

Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

............ngày.........tháng..........năm.......

 

Kính gửi: [tên Cơ quan cấp CFS]

 

Để đáp ứng yêu cầu của nước nhậpkhẩu,  [Tên tổ chức/thương nhân] đề nghị[Tên cơ quan cấp CFS] cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối vớicác sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm vi sản xuất, kinh doanh của [Tên tổ chức] như sau:  

TT

Tên sản phẩm

Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn

Thành phần, hàm lượng hoạt chất (nếu có)

Nước nhập khẩu

Số và ngày cấp của CFS gốc

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

[Tên tổ chức/tôi-đối với cácnhân] đề nghị [Tên cơ quan cấp CFS] cấplại CFS cho các sản phẩm, hàng hóa trên.

Lý do: (Đánhdấu vào các ô tương ứng)

□ Mất                □ Thất lạc                □ Hư hỏng                     □ Có sai sót

Tôi xin chịumọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xácthực của các thông tin đã kê khai. 

 

 

(Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức ký và đóng dấu).

 

 

 

 

 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO