VIII. Tên thủ tục hành chính: Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuấtkhẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.    
Cập nhật: 14/06/2016 06:34
Xem lịch sử tin bài

VIII. Tên thủ tục hành chính: Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuấtkhẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.

VIII. Tên thủ tục hành chính: Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuấtkhẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Bước 3: Kiểm tra tại hiện trường (nếu cầnthiết).

Bước 4: Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sảnxuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu (hoặc văn bản thông báocho chủ hàng nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu).

2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử;

- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.    

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy chứng nhận thủy sản khai thác(bản chính hoặc bản sao);

- Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuấtkhẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu (theo mẫu quy định tại Phụlục VIII ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc mẫu Giấy xác nhận cam kết sảnphẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác xuất khẩu khác theo yêu cầucủa Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

a) Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc nếuthực hiện kết hợp với thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩmcho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên.

b) Trong thời gian 01 (một) ngày làm việc kểtừ ngày có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm nếu thực hiện kết hợp với thủ tục hành chínhcấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuấttại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1,2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1,2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện TTHC:

Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuấtkhẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuấtkhẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu (theo mẫu quy định tại Phụlục VIII ban hành kèm theo Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015) hoặcmẫu Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thácxuất khẩu khác theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu.

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Có Giấy chứng nhậnthủy sản khai thác (bản chính hoặc bản sao).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sảnkhai thác.


Phụlục VIII/Annex VIII

XÁC NHẬN CAM KẾTSẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÓ NGUỐC GỐC                        TỪ THỦY SẢN KHAITHÁC NHẬP KHẨU

STATEMENT OFEXPORT FISHERY PRODUCTS PROCESSED FROM IMPORTED CATCHES

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNTngày 30 tháng 12 năm 2015

của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015

by Minister of Minisstry of Agriculture and RuralDevelopment)

 

XÁC NHẬN CAMKẾT SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU

CÓ NGUỐC GỐCTỪ THỦY SẢN KHAI THÁC NHẬP KHẨU

STATEMENT OFEXPORT FISHERY PRODUCTS

PROCESSED FROMIMPORTED CATCHES

 

 

Tôiđảm bảo rằng các sản phẩm thủy sản:…………….(tên và mã sản phẩm) được chế biếntừ thủy sản đánh bắt hợp pháp sau:

I confirm that the processed fisheryproducts:……………. (product description and Combined Nomenclature code) have beenobtained from catches imported under the following catch certificate(s):

 

Số chứng nhận thủy sản khai thác Catch certificate number

 

 Tên tàu Name of Fishing vessel

 

Quốc gia treo cờ Flag state

Ngày thông qua Validation date(s)

Mô tả thủy sản khai thác

Catch description

 

Tổng khối lượng thủy sản khai thác

Total landed

weight

 (kg)

Khối lượng thủy sản khai thác đưa vào  chế biến Catches processed

 (kg)

Sản phẩm sau khi chế biến xuất khẩu

Processed fishery products and exported

 (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên và địa chỉ của cơ sở chế biến/Name andaddress of the processing plant:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu (nếu khác với nhà máy chế biến):

Name and address of the exporter (if different fromthe processing plant):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số cơ sở chế biến/Approval number of theprocessing plant: ………………………………

Số giấy Chứng nhận CL, VSATTP (Chứng thư vệsinh) và ngày cấp/Health certificate number and date:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Đại diện của cơ sở chế biến

Responsible   person   of the processing plant

 

Chữ ký/Signature

Ngày/Date

Địa điểm/Place

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/Endorsementby the competent authority:

Số xác nhận/Statement No.:……..................................

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xác nhận

Public authority

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ký và đóng dấu

Signature and seal

 

 

 

 

 

Ngày tháng năm

Date

Địa điểm

Place

 

 


 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO