Liên kết - tiện ích
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG BÁO CÁO THÁNG 4, 5, SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN) TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG BÁO CÁO THÁNG 4, 5, SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN)
Cập nhật: 01:36 - 14/08/2020

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG BÁO CÁO THÁNG 4, 5, SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN)

Trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) Trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai)
Cập nhật: 04:26 - 13/08/2020

Trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai)

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các đơn vị trong báo cáo tháng 4, 5, sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 (Lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù hợp) Trả lời phản ánh, kiến nghị của các đơn vị trong báo cáo tháng 4, 5, sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 (Lĩnh vực Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù hợp)
Cập nhật: 01:55 - 13/08/2020

Trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của cơ quan địa phương tại báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4, tháng 5 và 6 tháng đầu năm 2020 Trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của cơ quan địa phương tại báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4, tháng 5 và 6 tháng đầu năm...
Cập nhật: 10:43 - 07/08/2020

TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG BÁO CÁO THÁNG 4, 5, SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG THỦY SẢN) TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG BÁO CÁO THÁNG 4, 5, SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (LĨNH VỰC CHẤT LƯỢNG THỦY SẢN)
Cập nhật: 05:01 - 07/08/2020

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các đơn vị trong báo cáo tháng 4,5, sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 lĩnh vực kế hoạch, tổng hợp Trả lời phản ánh, kiến nghị của các đơn vị trong báo cáo tháng 4,5, sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 lĩnh vực kế hoạch, tổng hợp
Cập nhật: 04:29 - 07/08/2020

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các đơn vị trong báo cáo tháng 4,5, sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 lĩnh vực kế hoạch, tổng hợp

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các đơn vị trong báo cáo tháng 4,5, sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 (Lĩnh vực Tài chính) Trả lời phản ánh, kiến nghị của các đơn vị trong báo cáo tháng 4,5, sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 (Lĩnh vực Tài chính)
Cập nhật: 02:47 - 07/08/2020

Trả lời phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân T4/2020 (lĩnh vực Tài chính) Trả lời phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân T4/2020 (lĩnh vực Tài chính)
Cập nhật: 02:06 - 16/04/2020

CV 68/TCCB-TCBC ngày 01/4/2020 của Vụ Tồ chức cán bộ v/v trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương (lĩnh vực tổ chức bộ máy) CV 68/TCCB-TCBC ngày 01/4/2020 của Vụ Tồ chức cán bộ v/v trả lời phản ánh, kiến nghị của các địa phương (lĩnh vực tổ chức bộ máy)
Cập nhật: 09:14 - 06/04/2020

Trả lời phản ánh kiến nghị của địa phương - lĩnh vực Thú y Trả lời phản ánh kiến nghị của địa phương - lĩnh vực Thú y
Cập nhật: 04:29 - 12/11/2019

Trả lời phản ánh kiến nghị của địa phương - lĩnh vực Thú y


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO