VI. Tên thủ tục hành chính: Xử lý lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm    
Cập nhật: 14/06/2016 06:05
Xem lịch sử tin bài

VI. Tên thủ tục hành chính: Xử lý lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm

VI. Tên thủ tục hành chính: Xử lý lô hàng thực phẩm thủy sản xuất khẩubị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2: Thẩm tra hồ sơ (trong trường hợp cầnthiết thực hiện kiểm tra đột xuất để thẩm tra).

Bước 3: Thông báo kết quả thẩm tra.

2. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Fax, có xác nhận qua điện thoại;

- Thư điện tử.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ     

a) Thành phần hồ sơ:

Báo cáo điều tra nguyên nhân và thực hiện hànhđộng khắc phục.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc(trường hợp không kiểm tra đột xuất).

- Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc(trường hợp có kiểm tra đột xuất).

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản

d) Cơ quan phối hợp:

 Cơ quanQuản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung Bộ, Nam Bộ; Trung tâm Chấtlượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Kết quả thẩm tra việcđiều tra nguyên nhân và hành động khắc phục của cơ sở.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Mẫu đơn, tờ khai: Báo cáo điều tranguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục (theo mẫu nêu tại Phụ lục XVII).

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Khi có thông tin cảnhbáo chính thức của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu.

11.Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủysản xuất khẩu.


Phụ lục XVII. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN VÀ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

 

 (banhành kèm theo Thông tư số           /2013/TT-BNNPTNT ngày       tháng      năm2013

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

.......... (TÊN CƠ SỞ) ..........

Số: ……………….……

            V/v

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.........., ngày...... tháng......... năm …...

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN VÀ THỰCHIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

Kính gửi: ……………(cơ quan kiểm tra)……………………………..

Thựchiện văn bản số ……. ngày ……/…../……    củaCục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc………………………………., ……. (tên cơ sở) báo cáo như sau:

1.Thông tin chung về lô hàng: Thông tin cơsở sản xuất, cơ sở xuất khẩu lô hàng, khối lượng, tên sản phẩm (sản phẩm hỗnhợp phải ghi rõ thành phần các loài thủy sản chính), ngày sản xuất, nước xuấtkhẩu, mã số lô hàng, lý do cảnh báo).

2.Thông tin về hoạt động kiểm tra, chứng nhận do Trung tâm Chất lượng nông lâmthủy sản vùng thực hiện (nếu có): Tên chủlô hàng, ngày đăng ký kiểm tra, kết quả kiểm tra cảm quan, ngoại quan, phântích sinh học, hóa học các chỉ tiêu ATTP do Trung tâm vùng thực hiện đối với lôhàng trước khi xuất khẩu (nếu có), số chứng thư, ngày cấp.

3.Kết quả hoạt động điều tra nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục:

3.1.Hoạt động điều tra nguyên nhân lây nhiễm: Nêurõ nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu (tên, địa chỉ cơ sở cung cấp nguyên liệu,nguồn gốc nguyên liệu từ thủy sản khai thác/nuôi trồng); kết quả điều tranguyên nhân (do nguyên liệu hoặc trong quá trình sản xuất) do doanh nghiệp thựchiện;

3.2.Hành động khắc phục doanh nghiệp đã thiết lập và thực hiện: Nêu rõ các hành động khắc phục do cơ sở đềra và kết quả việc thực hiện kể từ thời điểm cơ sở xây dựng tới thời điểm báo cáo.

4.Kết quả lấy mẫu kiểm tra được Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng thựchiện đối với 05 lô hàng liên tiếp của sản phẩm vi phạm đáp ứng quy định về chỉtiêu/nhóm chỉ tiêu vi phạm (thông tin cụ thể của 5 lô).

5.Kiến nghị:

Nơi nhận :

-  Như trên;

-  Cơ quan QLCL;

- Trung tâm vùng..;

-  Lưu .....

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký tên, đóng dấu)

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang