Tài liệu họp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm    
Cập nhật: 02/11/2022 03:35
Xem lịch sử tin bài

Tài liệu họp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm Tài liệu họp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy mời chi tiết tại đây

Dự thảo Thông tư chi tiết xem tại đây

Biểu mẫu của dự thảo Thông tư chi tiết xem tại đây

Tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đơn vị chi tiết tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang