Tài liệu họp trực tuyến ngày 05/10/2021 về Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025    
Cập nhật: 01/10/2021 05:22
Xem lịch sử tin bài

Tài liệu họp trực tuyến ngày 05/10/2021 về Chương trình phối hợp Đảm bảo an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản  giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025

Dự thảo chương trình xin xem tại đây

Bài trình bày chương trình ppt xin xem tại đây

Chương trình hội nghị xin xem tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang