Hỏi bởi: Trần Bảo Bình  lúc 01:53 chiều ngày 22/06/2020a | 1 trả lời | 3624 lượt xem

Công ty em nhập khẩu nấm đông cô khô tại 4 công ty của Trung Quốc. Công ty về đóng gói. Theo khoản 2, điều 6, 05/2019/TT-BKHCN, nếu nhãn chỉ ghi “Xuất xứ : Trung Quốc. Đóng gói tại công ty Việt Nam (ghi rõ tên và địa chỉ). Không nêu tên, địa chỉ nhà sản xuất của 4 công ty ở Trung Quốc có được không?

TRẢ LỜI

Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩu tiêu thụ trong nước) thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017; Khoản 2, 3 Điều 6 Thông tư 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019.

      Ghi xuất xứ hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO