Hỏi bởi: Tài  lúc 03:24 chiều ngày 06/11/2019a | 1 trả lời | 488 lượt xem

Sản phẩm cao từ thực vật ví dụ như Atiso, giảo cô lam...được chế biến ra nhưng không công bố là thực phẩm chức năng thì ngành nông nghiệp có cấp chứng nhận đủ ĐK ATTP được không?/?

TRẢ LỜI

 Nếu cơ sở sản xuất sản phẩm (Atiso, giảo cô lam..) để dùng làm thực phẩm thông thường thì việc quản lý đối với cơ sở thuộc trách nhiệm của ngành nông nghiệp theo quy định tại Mục XVII, Phụ lục III, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Cơ sở sản xuất sản phẩm phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật tương ứng khi công bố mục đích sử dụng, công bố sản phẩm.

Tuy nhiêu nếu nếu cơ sở sản xuất sản phẩm (Atiso, giảo cô lam..) với mục đích làm dược phẩm, dược liệu thì thực hiện theo quy định của Luật Dược;  Nếu cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì thuộc trách nhiệm của ngành y tế quản lý theo quy định của Nghị định 15/2018/NĐ-CP. 


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO