Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội    
Cập nhật: 23/07/2020 04:11
Xem lịch sử tin bài

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xin xem tại đây

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 V/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - (16/07/2019 09:26) Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. - (19/03/2018 05:01) Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 26/12/2017 về công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2018. - (03/01/2018 09:38) Công văn số 3026/UBND-KT ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vv tăng cường triển khai các biện pháp quản lý chất lượng VTNN - (12/07/2017 10:14) Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 01/3/2017 Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 - (13/03/2017 03:55) Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/02/2017 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy... - (17/02/2017 09:43) Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 09/12/2016 V/v thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình... - (26/12/2016 02:50) Quyết định số 5764/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác ATTP thành phố Hà Nội - (31/10/2016 04:57) Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2011-2016 - (31/10/2016 04:54)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO