IX. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản    
Cập nhật: 14/06/2016 06:36
Xem lịch sử tin bài

IX. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản

IX. Tên thủtục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm cónguồn gốc động vật thủy sản

1. Trình tự thực hiện         

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Bước 3. Kiểm tra tại nơi sản xuất (trường hợpnhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiệncó dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các CFS đã cấp trước đó).

Bước 4. Cấp Giấy chứng nhận CFS.

2. Cách thức thực hiện:

Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thứcsau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnhvà hợp lệ.

- Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợpchuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhậpkhẩu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kểtừ khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp CFS hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trungtâm Chất lượng Nông lâm thủy sản 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trungtâm Chất lượng Nông lâm thủy sản 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản).

d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Mẫu đơn, tờ khai : 

Đơn đề nghị cấp CFS (theo mẫu quy định tại Phụlục  II.a của Thông tư63/2010/TT-BNNPTNT).

8. Phí, lệ phí: Chưa có.

9. Kết quả thực hiện TTHC:

Giấychứng nhận lưu hành tự do (CFS).        

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

- Được xác nhận công bố hợp chuẩn hoặc công bốhợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhậpkhẩu về cấp CFS (nếu nước nhập khẩu có quy định).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

-Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấychứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;

-Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 1/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn  hướng dẫn việc quyđịnh Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu vànhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 


 PHỤ LỤC II.a

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS
(Ban hành kèm theo Thông tư số63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên Tổ chức

Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

............ngày.........tháng..........năm.......

 

Kính gửi: [tên Cơ quan cấp CFS]

Để đáp ứng yêu cầu của nước nhậpkhẩu, [Tên tổ chức/thương nhân] đề nghị [Tên cơ quan cấp CFS] cấp Giấychứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hoá thuộc phạm visản xuất, kinh doanh của [Tên tổ chức] nhưsau:  

TT

Tên sản phẩm

Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn

Thành phần, hàm lượng hoạt chất (nếu có)

Nước nhập khẩu

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Cácgiấy tờ kèm theo (đề nghị đánh dấu √ nếu có):

TT

Tên loại giấy tờ

Có ()

1

Hồ sơ thương nhân

 

2

Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

3

Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu/ nhà nhập khẩu (nếu có)

 

Tôi xin chịu mọi trách nhiệmtrước pháp luật về tính xác thực của các thông tinđã kê khai và của các tài liệu trong hồ sơ.

 

 

(Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO