IV. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên    
Cập nhật: 14/06/2016 06:00
Xem lịch sử tin bài

IV. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

IV. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký.

Bước 3: Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm.

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thứcsau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử;

- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toànthực phẩm/ kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu;

- Bảng kê chi tiết lô hàng;

- Văn bản mua bán/ủy quyền có liên quan đến lôhàng kèm theo hồ sơ đăng ký (trường hợp chủ hàng không phải là cơ sở sản xuấtlô hàng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết

a) Xử lý hồ sơ đăng ký: Thời gian 01 (một)ngày làm việc.

b) Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm:

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc (hoặc theothời gian đã được thống nhất giữa chủ hàng và cơ quan kiêm tra, chứng nhận).

c) Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm: Thờigian 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm.

d) Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: Thờigian 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin cần thiết.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC.

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1,2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1,2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

d) Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện TTHC          

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (thời hạnhiệu lực: không quy định)

8. Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 40.000 đồng/lầncấp (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 củaBộ Tài chính)

- Phí kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP  (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, tờ khai    

- Giấy đăng ký kiểm tra CL, ATTP/ kiểm dịch vàcấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu (theo mẫu tại Phụ lục XIII).

- Bảng kê chi tiết lô hàng (theo mẫu tại Phụlục XIV).

10. Điều kiện thực hiện TTHC:

- Cơ sở ngoài danh sách ưu tiên;

- Cơ sở trong danh sách ưu tiên nhưng có đềnghị kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm từng lô hàng xuất khẩu.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủysản xuất khẩu


Phụ lụcXIII. GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM /KIỂM DỊCH VÀ CẤPCHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tưsố          /2013/TT-BNNPTNT  ngày      tháng    năm 2013 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM

/KIỂM DỊCH VÀ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢNXUẤT KHẨU

 

 
                                                                                   

                                                                                                                        Số:

      Kính gửi:.............................................................................................

 

PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG

1. Chủ hàng:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                         Fax:

2. Người nhận hàng:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                       Fax:

3. Nơi đi:

    Dự kiến ngày xuất khẩu:

4. Nơi đến:

 

5. Mô tả hàng hóa:

Tên thương mại……………………………….

Tên khoa học………………………………

Dạng sản phẩm: …………………………….

6. Số lượng: ……..cnts

Khối lượng…...……...kg

7. Cơ sở sản xuất:

    Mã số cơ sở:

8. Mã số lô hàng:

Thời gian sản xuất:

9. Thời gian đăng ký kiểm tra:

      Địa điểm đăng ký kiểm tra:

10.  Đề nghị cấp chứng thư chuyển tiếp tại: …..

 

11. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng:

                                  o  Thủy sản nuôi                           o   Thủy sản khai thác tự nhiên

- Trong nước: o    Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác:

- Nhập khẩu:  o     Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu:

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN

Hồ sơ đăng ký:                    o  Đạt               o Không đạt                      o Bổ sung thêm

Lý do không đạt:

Các hồ sơ cần bổ sung:

Kết quả xem xét sau khi bổ sung:

Ngày kiểm tra dự kiến:

     ………………, ngày……/…../……..             

Đại diện Chủ hàng

(Ký tên, đóng dấu)

……………………., ngày …../……/ ……….

Đại diện Cơ quan kiểm tra, chứng nhận

(Ký tên, đóng dấu)

 

 


Phụ lục XIV

(Ban hành kèmtheo Thông tư số      /2013/TT-BNNPTNTngày          tháng 

năm 2013 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT LÔ HÀNG XUẤTKHẨU

(Kèm theo Giấy đăngký cấp chứng thư số: ……….. ngày …../…./……… )

Tên chủ hàng: …………………………………………………………………..         

Địa chỉ:………………………………………………………..………………..

Tên người nhận hàng:………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………….…..

Chi tiết lô hàng:

STT

 

Tên sản phẩm

Mã số lô sản phẩm

Quy cách bao gói

Số lượng

(ctns)

Trọng lượng tịnh

(kgs)

Trọng lượng tổng

(kgs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ………………, ngày……/…../……..             

Đại diện chủ hàng

(Ký tên, đóng dấu)

 


 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48) XVIII. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinhdoanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu... - (14/06/2016 06:47)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO