IV. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên    
Cập nhật: 14/06/2016 06:00
Xem lịch sử tin bài

IV. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở ngoài danh sách ưu tiên

 

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký.

Bước 3: Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm.

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ đăng ký gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử;

- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm/kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu;

- Bảng kê chi tiết lô hàng;

- Văn bản mua bán/ủy quyền có liên quan đến lô hàng(trường hợp chủ hàng không phải là cơ sở sản xuất lô hàng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết

a) Xử lý hồ sơ đăng ký: Thời gian 01 (một) ngày làm việc.

b) Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm: Trong thời hạn 02 (hai)ngày làm việc (hoặc theo thời gian đã được thống nhất giữa chủ hàng và cơ quankiêm tra, chứng nhận).

c) Xử lý kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm: Thời gian 01(một) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm.

d) Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: Thời gian 01(một) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin cần thiết.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Chấtlượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nônglâm sản và Thủy sản).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặcphân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chấtlượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản).

d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện TTHC          

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực:Không quy định).

8. Phí, lệ phí

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu:350.000 đồng/lô hàng (Biểu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩmtrong lĩnh vực nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Phí kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm: Theo cơchế giá dịch vụ.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai    

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm/kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu (theo mẫu tại Phụ lụcXIII ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013);

- Bảng kê chi tiết lô hàng (theo mẫu tại Phụ lục XIV banhành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013).

10. Điều kiện thực hiện TTHC

- Cơ sở ngoài danh sách ưu tiên; hoặc

- Cơ sở trong danh sách ưu tiên nhưng có đề nghị kiểmtra, lấy mẫu kiểm nghiệm từng lô hàng xuất khẩu.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sảnxuất khẩu;

- Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày13/02/2017  của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNTngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuấtkhẩu.

 


Phụ lục XIII. GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀNTHỰC PHẨM /KIỂM DỊCH VÀ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2013/TT-BNNPTNT  ngày      tháng    năm 2013 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM

/KIỂM DỊCH VÀ CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU

 

 

                                                                                   

                                                                                                                        Số:

     Kính gửi:.............................................................................................

 

PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG

1. Chủ hàng:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                         Fax:

2. Người nhận hàng:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                       Fax:

3. Nơi đi:

    Dự kiến ngày xuất khẩu:

4. Nơi đến:

 

5. Mô tả hàng hóa:

Tên thương mại……………………………….

Tên khoa học………………………………

Dạng sản phẩm: …………………………….

6. Số lượng: ……..cnts

Khối lượng…...……...kg

7. Cơ sở sản xuất:

    Mã số cơ sở:

8. Mã số lô hàng:

Thời gian sản xuất:

9. Thời gian đăng ký kiểm tra:

      Địa điểm đăng ký kiểm tra:

10.  Đề nghị cấp chứng thư chuyển tiếp tại: …..

 

11. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng:

                                  o  Thủy sản nuôi                           o   Thủy sản khai thác tự nhiên

- Trong nước: o    Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác:

- Nhập khẩu:  o     Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu:

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN

Hồ sơ đăng ký:                    o  Đạt               o Không đạt                      o Bổ sung thêm

Lý do không đạt:

Các hồ sơ cần bổ sung:

Kết quả xem xét sau khi bổ sung:

Ngày kiểm tra dự kiến:

     ………………, ngày……/…../……..             

Đại diện Chủ hàng

(Ký tên, đóng dấu)

……………………., ngày …../……/ ……….

Đại diện Cơ quan kiểm tra, chứng nhận

(Ký tên, đóng dấu)

 
 


Phụ lục XIV

(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2013/TT-BNNPTNT ngày          tháng 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn)

 

BẢNGKÊ CHI TIẾT LÔ HÀNG XUẤT KHẨU

(Kèm theo Giấy đăngký cấp chứng thư số: ……….. ngày …../…./……… )

Tên chủ hàng: …………………………………………………………………..         

Địa chỉ: ………………………………………………………..………………..

Tên người nhận hàng: ………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…..

Chi tiết lô hàng:

STT

 

Tên sản phẩm

Mã số lô sản phẩm

Quy cách bao gói

Số lượng

(ctns)

Trọng lượng tịnh

(kgs)

Trọng lượng tổng

(kgs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ………………, ngày……/…../……..             

Đại diện chủ hàng

(Ký tên, đóng dấu)

 

 


 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO