III. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên    
Cập nhật: 14/06/2016 05:57
Xem lịch sử tin bài

III. Tên thủ tục hành chính:  Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại các cơ sở trong danh sách ưu tiên

1.Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

2. Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ đăng ký bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử;

- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cholô hàng thủy sản xuất khẩu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 (một) ngày làmviệc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Chấtlượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặcphân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chấtlượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6 (thuộc Cục Quản lý Chất lượngNông lâm sản và Thủy sản).

d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lôhàng thực phẩm thủy sản xuất khẩu (thời hạn hiệu lực: Không quy định).

8. Phí, lệ phí

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu:100.000 đồng/lô hàng (Biểu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩmtrong lĩnh vực nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu(theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày12/11/2013).

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Cơ sở có tên trong Danh sách ưutiên.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sảnxuất khẩu;

- Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày13/02/2017  của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNTngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thuỷ sản xuấtkhẩu.


Phụ lục XII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT  ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ĐĂNGKÝ

CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU

 

 
                                                                                   

                                                                                                                        Số:

Kính gửi: ............... (tênCơ quan kiểm tra, chứng nhận)

 

PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG

1. Chủ hàng:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                         Fax:

2. Người nhận hàng:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                       Fax:

3. Nơi đi:

    Dự kiến ngày xuất khẩu:

4. Nơi đến:

    Thị trường/cảng đến

5. Mô tả hàng hóa:

Tên sản phẩm: ………………………………

Tên thương mại……………………………….

Tên khoa học………………………………

6. Số lượng: …………..ctns

    Khối lượng: …...…...kg

7. Cơ sở sản xuất: …………………………..

    Mã số cơ sở: ……………………………

8. Mã số lô hàng:

Thời gian sản xuất: ……………………..

9. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng:

                                  o  Thủy sản nuôi                           o  Thủy sản khai thác tự nhiên

- Trong nước: o    Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác: …………………….

- Nhập khẩu:  o     Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu: …………………

 Phương tiện vận chuyển:

Số container/seal:

o Đề nghị cấp chuyển tiếp chứng thư tại….

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA

Kết quả xem xét để cấp chứng thư:  o  Đủ điều kiện             o Không                     

Lý do:

Đề nghị khắc phục:

     ………………, ngày……/…../……..             

Đại diện chủ hàng

(Ký tên, đóng dấu)

……………………., ngày …../……/ ……….

Đại diện Cơ quan kiểm tra

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO