II. Tên thủ tục hành chính: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản có xuất khẩu    
Cập nhật: 14/06/2016 05:16
Xem lịch sử tin bài

II. Tên thủ tục hành chính: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản có xuất khẩu


1. Trình tự thực hiện         

Bước 1: Gửi vănbản đề nghị.

Bước 2: Cấp đổiGiấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

2. Cách thức thực hiện

Văn bản đề nghịgửi theo một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đườngbưu điện;

- Fax;

- Thư điện tử.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phầnhồ sơ: Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

b) Số lượng hồsơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong thờigian 03 (ba) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan cóthẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

b) Cơ quan hoặcngười có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Không.

c) Cơ quantrực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

d) Cơ quan phốihợp: Không

7. Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhậncơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực: Trùng với thời hạnhiệu lực của Giấy chứng nhận cũ).

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

Văn bản đề nghịcấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (theo mẫu tại Phụ lục VIII banhành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013).

10. Điều kiện thực hiện TTHC

Giấy chứng nhậncơ sở đủ điều kiện ATTP bị mất, hư hỏng, khi cơ sở có thay đổi hoặc bổ sungthông tin có liên quan trong Giấy chứng nhận (nhưng vẫn còn thời hạn hiệu lực).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quyđịnh về kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu.


Phụ lục VIII

 (ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT  ngày 12 tháng 11năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

Tên Cơ sở

 

 

Số: ……………….……

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.........., ngày...... tháng......... năm …...

 

 

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

 

Kính gửi: (tên cơ quan kiểm tra)…………………………….…………… 

……………………………………………………………………………..

 

Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở)........................................................ ………………………………………, mãsố................đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điềukiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản, cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấpsố…………….. ngày cấp……….……..

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận:……………..…………………….....

………………………………………...……………………………………

……………………………………...………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Nơi nhận :

-  Như trên;

-  .....

-  Lưu .....

GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(ký tên, đóng dấu)

 


 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu. - (01/12/2017 05:09) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO