I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu.    
Cập nhật: 14/06/2016 05:09
Xem lịch sử tin bài

I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu.

I. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thựcphẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản có xuất khẩu.

1. Trình tự thực hiện         

Bước 1: Gửi hồ sơ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ.

a) Thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ.

b) Thông báo cho cơ sở kết quả xử lý hồ sơ.

Bước 3: Kiểm tra, thẩm định tại cơ sở.

a) Thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định.

b) Tiến hành kiểm tra, thẩm định tại cơ sở.

c) Lập biên bản kiểm tra, thẩm định.

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định vàcấp giấy chứng nhận.

a) Thông báo kết quả và cấp giấy chứng nhận:

- Đối với cơ sở có kết quả đạt yêu cầu: CấpGiấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và mã số.

- Đối với Cơ sở có kết quả không đạt yêucầu:  Yêu cầu Cơ sở thực hiện và báocáo kết quả khắc phục các sai lỗi, thời hạn khắc phục.

b) Trường hợp khắc phục sai lỗi không đạt:

Thông báo cho cơ sở về kết quả thẩm định lạivà dự kiến thời gian lần thẩm định tiếp theo.

2. Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Theo đường bưu điện;

- Fax, có xác nhận qua điện thoại;

- Thư điện tử;

- Đăng ký trực tuyến.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

(1)   Giấy đăng ký cấp Giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

(2)   Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

(3)   Báo cáo hiện trạng củacơ sở.

(4)   Danh sách chủ cơ sở vàngười trực tiếp sản xuất thực phẩm được cấp xác nhận đủ sức khỏe.

(5)Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm được cấp xác nhận tậphuấn kiến thức ATTP.

(6)  Đối với các cơ sở đăng ký cấp Giấy chứng nhậncơ sở đủ điều kiện ATTP sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước đó: Hồsơ chỉ gồm 01 Báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

a) Xử lý hồ sơ đăng ký:

- Thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thờigian 03 (ba) ngày làm việc.

- Thông báo kết quả xử lý hồ sơ: Trong thờigian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ;

b) Kiểm tra, thẩm định tại cơ sở: Trong thờigian 10 (mười) ngày làm việc.

c) Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định và cấpgiấy chứng nhận: Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷquyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủysản

d) Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện TTHC          

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảman toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực: 03 năm).

8. Phí, lệ phí

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 40.000 đồng/lầncấp (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 /6/2012của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

+ Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận điều kiệnbảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở xuất khẩu thủy sản (mẫu tại Phụ lục I)

+ Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm antoàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (mẫu tại Phụ lục II).

+ Đối với các cơ sở đăng ký kiểm tra lại dokết quả kiểm tra lần trước không đạt: Báo cáo khắc phục các sai lỗi (theo mẫutại Phụ lục III).

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC.

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về kiểm tra,chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

 

 

Phụ lục I. GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHỨNGNHẬN ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP CƠ SỞ XUẤT KHẨU THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số  48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng11  năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày     tháng     năm

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP CƠSỞ XUẤT KHẨU THỦY SẢN (1)

Kính gửi: ……………………………………………

(Cơ quan kiểm tra)(2)

Căncứ các quy định trong Thông tư Quy định về chứng nhận an toàn thực phẩm thủysản xuất khẩu số             /2013/TT-BNNPTNT ngày      /     /2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi:

TênCơ sở(3):

Têngiao dịch thương mại tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có):

Mãsố của Cơ sở (nếu có):

Giấychứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP (nếucó):

Địachỉ:

Điệnthoại:                                        Fax:                            Email:

Têncơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:

Địachỉ:

Điệnthoại:                                        Fax:                            Email:

Saukhi nghiên cứu kỹ các Quy định trong Quy chuẩn ………………………………. và đối chiếu vớiđiều kiện thực tế của Cơ sở, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra, thẩmđịnh và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:

-Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP:                                               

           -Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ………………………………………………..

           Chúng tôi xin gửi kèm sauđây hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm:

1.     ………………………………………………………………………………

2.     …………………………….…………………………………………………

3.     ………………………………………………………………………………

4.     ………………………………………………………………………………

5.     ………………………………………………………………………………

GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(1): Sử dụng cho Cơ sở đăng ký kiểm tra, thẩm định để cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Cơ quan trựcthuộc theo địa bàn quản lý.

(3): Tên Cơ sở/doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh.

(4): Ghi rõ tên Xí nghiệp hoặc Phân xưởng thuộc Cơ sở đăng ký kiểm tra


 

 

 

Phụ lục II. BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀUKIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

 (Banhành kèm theo Thông tư số  48 /2013/TT-BNNPTNT  ngày 12 tháng 11  năm 2013 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn)

 

I.         Thông tin chung

1.         Têncơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra:                       

2.         Địachỉ:                                 

3.         Điệnthoại:                                        Fax:                           Email:

4.         Mãsố của Cơ sở (nếu có):

5.         Thờiđiểm xây dựng:

6.         Nămbắt đầu hoạt động:

7.         Môtả chung về sản phẩm :

7.1.      Nhóm sản phẩm sản xuất:  

7.2.      Sản phẩm tiêu thụ nội địa:

7.3.      Sản phẩm xuất khẩu vàocác thị trường: 

II.        Tóm tắt đánh giá hiện trạngđiều kiện sản xuất

1.         Nhà xưởng

1.1.      Tổngdiện tích các khu vực sản xuất :                              m2, trong đó:

1.1.1. Khu vựctiếp nhận nguyên liệu:                                         m2.

1.1.2. Khu vựcsơ chế:                                                        m2.

1.1.3. Khu vựcchế biến (phân cỡ, xếp khuôn....):                     m2.

1.1.4. Khu vựccấp đông:                                                   m2.

1.1.5. Khu vựckho lạnh:                                                   m2.

1.1.6.  Khu vựcsản xuất khác (....):                                               m2.

1.2.      Mô tảhiện trạng điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng và kết cấu:

2.         Thiết bị

2.1.      Cácloại thiết bị chính:

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Tổng công suất

Năm bắt đầu sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.      Nhậnxét chung về hiện trạng hoạt động của các thiết bị:

3.         Hệ thống phụ trợ:

3.1.      Nguồnnước sử dụng cho khu vực sản xuất:

3.1.1. Nguồnnước đang sử dụng:

Nước công cộng     q           Nước giếng khoan q, số lượng:      , độ sâu         m.

3.1.2. Phương pháp bảo đảm chất lượngnước cung cấp cho khu vực sản xuất (kể cả khu sản xuất nước đá)

-           Hệthống lắng lọc:   Có q   Không q        Phương pháp khác  q :       

-           Hệthống bể chứa:                            Tổngdung tích dự trữ:                 m3.

-           Hệthống bể cao áp:                         Dung tích bể cao áp   :                 m3.

-           Hệthống xử lý nước: Chlorine định lượng q.Đèn cực tím q.Khác q…...

…………………………………………………………………………………….

3.2.      Nguồnnước đá:

3.2.1.  Tự sảnxuất : Đá cây q tổng công suất:       tấn/ngày. 

                                    Đá vảy q tổng công suất         tấn/ngày

3.2.2.  Muangoài :   Đá cây q khối lượng :                 tấn/ngày.

                                    Đá vảy q khối lượng                    tấn/ngày

3.3.      Hệthống xử lý chất thải

3.3.1. Nướcthải: Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải, cơ quan quản lý môi trườngkiểm tra đánh giá ….

3.3.2.  Chấtthải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý...

3.4.      Nhàvệ sinh (dùng cho khu vực sản xuất)

3.4.1.  Số lượng:

3.4.2. Cấutrúc:

3.5.      Côngnhân:

3.5.1.  Tổng sốcông nhân sản xuất:                      người,trong đó:

-           Côngnhân dài hạn:                          người.

-           Côngnhân mùa vụ:                          người.

3.5.2. Số lượngcông nhân ở thời điểm cao nhất/ca sản xuất:  người,trong đó:

-           Khuvực tiếp nhận nguyên liệu:     người

-           Khuvực sơ chế:                                người

-           Khuvực chế biến:                                       người

-           Khuvực cấp đông, bao gói:                        người

-           Khuvực khác (....):                        người

3.5.3. Kiểm soát sức khỏe người trực tiếp sản xuất,kinh doanh thực phẩm:

-           Thờiđiểm kiểm tra sức khỏe gần nhất: tháng … năm….

-           Sốlượng người được kiểm tra:       ………người.

-           Kếtquả kiểm tra:

+ Đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thựcphẩm:: …………...người.

+ Không đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinhdoanh thực phẩm:……..người

- Tên cơ quan thực hiện kiểm tra sức khỏe:………………………………………

3.5.4. Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP cho cơ sở:

-           Thờiđiểm đào tạo, tập huấn:         

-           Sốngười được đào tạo, tập huấn:              người

-           Tênđơn vị đào tạo, tập huấn:

3.6.      Hệthống ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại

3.6.1.  Biệnpháp ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng:

3.6.2.  Biệnpháp ngăn chặn và tiêu diệt động vật gây hại

3.7.      Vệsinh công nghiệp

3.7.1. Tần suấtlàm vệ sinh:

3.7.2.  Nhâncông làm vệ sinh công nghiệp:        người;

3.7.3.  Trongđó:  của Cơ sở     q              Đi thuê ngoài     q

3.8. Danh mục hóa chất, phụ gia, chất tẩy rửa - khửtrùng sử dụng tại Cơ sở:

Tên hóa chất

Thành phần chính

Nước sản xuất

Mục đích sử dụng

Nồng độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.         Hệ thống quản lý chất lượng:

4.1. Chương trình quản lý chất lượng đang áp dụng tạiCơ sở:

HACCP:  q                GMP:   q              SSOP:  q                     Khác: q

4.2.      Tổngsố cán bộ quản lý chất lượng (QC):….….người, trong đó:

4.2.1. Số QCcó trình độ Đại học: ……….người, Trung cấp: ……...người

4.2.2. Số cánbộ QC đã qua đào tạo về HACCP hoặc các chương trình quản lý chất lượngkhác:…………người

4.3.      Phòngkiểm nghiệm:

                        q    Của Cơ sở: Các chỉ tiêu có thểphân tích: …………….

                        q    Thuê ngoài

5.Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất: (Sơ đồ đính kèm)

6.Sơ đồ quy trình công nghệ của các sản phẩm đăng ký kiểm tra: (Sơ đồ đính kèm)

7. Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩmtương tự đăng ký kiểm tra: (Bảng biểu đính kèm)                                          

                              GIÁMĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ                                                            (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Phụ lục III. BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI

(Ban hành kèm theo Thông tư số  48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng11  năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TÊN CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số:          /

 

 

Kính gửi:……………………………………………..

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI

I. Thôngtin chung:

1. Tên Cơ sở:

2. Mã số của Cơ sở (nếu có):

3. Địa chỉ Cơ sở:

4. Số điện thoại:                                           Fax:                            Email:

II. Tómtắt kết quả khắc phục sai lỗi

 

TT

Sai lỗi theo kết luận kiểm tra ……. ngày………. của …………..

Biện pháp khắc phục

Thời điểm khắc phục

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làmthủ tục để Cơ sở chúng tôi được:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP:                                               

             - Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường:………………………………………………..

                                                                        ……,ngày….. tháng…..năm……

                                                                               GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ                                                                                                   (Ký tên vàđóng dấu)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTg NGÀY... - (27/06/2017 09:47) Địa chỉ Xanh - Nông sản sạch - (13/02/2017 04:30) DANH MỤC ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VÀ CÁC CHI CỤC QLCL NLTS CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ - (30/06/2016 09:36) XXIV. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam - (14/06/2016 07:08) XXIII.Tên thủ tục hành chính: Miễn kiểm tra giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm. - (14/06/2016 06:52) XXII.Tên thủ tục hành chính: Thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:51) XXI. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn chỉ địnhcơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. - (14/06/2016 06:50) XX.Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được công nhận theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC 17025: 2005 - (14/06/2016 06:49) XIX. Tên thủ tục hành chính: Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước: - (14/06/2016 06:48) XVIII. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấychứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinhdoanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu... - (14/06/2016 06:47)

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO