Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 của Bộ NN&PTNT quy định việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm thủy sản (24/08/2011)

Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 của Bộ NN&PTNT quy định việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm thủy sản

Tiger sushi

Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT bao gồm 7 Chương, 44 Điều và 13 Phụ lục cụ thể:

- Chương I. Quy định chung gồm 8 Điều (Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích thuật ngữ; căn cứ kiểm tra, chứng nhận; Cơ quan kiểm tra, chứng nhận; yêu cầu đối với cán bộ kiểm tra, Trưởng đoàn; Yêu cầu về trang thiết bị dụng cụ kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm; yêu cầu đối với Phòng kiểm nghiệm).

- Chương II. Kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, bao gồm 2 Mục và 12 điều, quy định trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP

- Chương III. Kiểm tra, chứng nhận CL, ATTP lô hàng thủy sản, bao gồm 2 Mục và 11 Điều, quy định trình tự thủ tục, nội dung kiểm tra và cấp giấy chứng nhận CL, ATTP cho lô hàng thủy sản.

- Chương IV. Trách nhiệm và Quyền hạn của các bên liên quan (cơ sở được kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP, chủ hàng, Cơ quan kiểm tra và Phòng kiểm nghiệm) bao gồm 8 Điều.

- Chương V. Phí và lệ phí, gồm 1 Điều, quy định việc thu phí và lệ phí trong kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP và kiểm tra, chứng nhận CL, ATTP lô hàng thủy sản.

- Chương VI. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm, gồm 2 Điều.

- Chương VII. Điều khoản thi hành, gồm 2 Điều.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/09/2011, thay thế Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008; Thông tư số 78/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009. Hủy bỏ Điều 1, Điều 2 Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011; hủy bỏ Điều 3, Điều 4 Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2010, và

- Hủy bỏ Điều 1, Điều 2 Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010;

- Hủy bỏ Điều 3, Điều 4 Thông tư số 47/2010/TT-BNNPTNT ngày 3/8/2010 về Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.
 

Tải Thông tư (bản có dấu đỏ) tại đây:

Tải bản Thông tư (bản word) tại đây:

 

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: