Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (10/10/2011)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Che bien tom

 Cục Quản lý Chất lượng NLS và TS hướng dẫn các Chi Cục QLCL NLTS tỉnh/thành phố, Cơ quan Chất lượng Nam bộ, Trung bộ, Các Trung tâm CL NLTS vùng 1-6 và các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản thực hiện Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2011).

 - Xem công văn số 1741/QLCL-CL1 ngày 16/9/2011 về việc hướng dẫn thực hiện liên quan đến kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP, tại đây.

 - Xem công văn số 1740/QLCL-CL1 ngày 16/9/2011 về hướng dẫn thực hiện liên quan đến kiểm tra, chứng nhận CL, ATTP lô hàng thủy sản xuất khẩu, tại đây.

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: