Giới thiệu tóm tắt các văn bản quy định về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu (03/06/2010)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hoàn thiện khung pháp lý quản lý chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản theo hướng hội nhập, hài hòa với các quy định, tiêu chuẩn quốc tế, làm căn cứ cho việc tăng cường bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy trao đổi thương mại thực phẩm nông lâm thủy sản

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ NN&PTNT ban hành các quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể như sau:

- Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu (English version).

- Thông tư số 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT (English version).

1. Mục tiêu ban hành các quy định

- Đảm bảo nguyên tắt hài hòa với các quy định, tiêu chuẩn của quốc tế (Hiệp định SPS của WTO, Codex) và tương đương với qui định của các đối tác thương mại lớn của Việt Nam (EU, Hoa Kỳ,  . . .)

- Đảm bảo kiểm soát có hiệu quả về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trong nước;

- Thống nhất công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu trong phạm vi cả nước.

2. Những điểm mới trong văn bản quy định:

a. Thực hiện kiểm tra từ gốc (tại nước xuất khẩu): Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước xuất khẩu làm thủ tục đăng ký các cơ sở sản xuất kinh doanh đáp ứng đầy đủ các quy định của Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm với các cơ quan thẩm quyền Việt Nam. Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì, phối hợp với Cục Thú y) sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ đăng ký, kiểm tra thực tế (khi cần thiết) tại nước xuất khẩu về hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam và công nhận danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được phép xuất khẩu vào Việt Nam. Kinh phí đi kiểm tra tại nước xuất khẩu sẽ lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

b. Yêu cầu đối với lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam: Phải được sản xuất bởi các cơ sở sản xuất kinh doanh cơ quan thẩm quyền của Việt Nam công nhận và kèm theo giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về ATVSTP do cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp.

c. Sản phẩm nhập khẩu được kiểm tra tại cửa khẩu, nơi tập kết và kiểm tra giám sát trong quá trình lưu thông trên thị trường.

d. Biện pháp xử lý:

- Đối với lô hàng kiểm tra phát hiện không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: buộc tái xuất hoặc tiêu hủy, yêu cầu điều tra nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục.

- Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và nước xuất khẩu: đình chỉ nhập khẩu đối với doanh nghiệp vi phạm hoặc quốc gia mà kết quả kiểm tra không đáp ứng đầy đủ quy định (luật lệ, năng lực cơ quan thẩm quyền và điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở)

đ. Căn cứ kiểm tra, kiểm nghiệm: Các chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Thông tư số 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2010 của Bộ NN&PTNT.

Các chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm qui định tại Thông tư nói trên được cập nhật, phù hợp với qui định, tiêu chuẩn Quốc tế (Hiệp định WTO/SPS về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, Codex) và tương đương với các qui định của các đối tác thương mại lớn của Việt Nam (EU, Hoa Kỳ, . . .)

3. Hiệu lực thi hành: Cả hai Thông tư nêu trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010.

4. Quá trình xây dựng văn bản

Việc xây dựng Thông tư đã triển khai theo đúng quy định của Luật xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành của Việt Nam và các qui định quốc tế (Hiệp định WTO/SPS). Dự thảo đã được gửi và đăng tải trên Website của Cục và Văn phòng SPS Việt Nam để xin ý kiến góp ý của các đối tác thương mại, cơ quan, đơn vị liên quan

5. Phổ biến văn bản quy định:

- Các Thông tư đã được Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản dịch sang Tiếng Anh để gửi đến Đại sứ quán các nước tại Việt Nam để thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan biết để thực hiện.

- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tổ chức 05 hội nghị trên phạm vi cả nước để phổ biến và hướng dẫn cơ quan kiểm tra địa phương triển khai công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm nhập khẩu.

Đối với các văn bản quy định về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai. Hiện đã xây dựng xong dự thảo, đang gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan

CÁC TIN KHÁC
@Copyright by NAFIQAD. Số 10 Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại:(04) 38310983 | Fax: (84-4)38317221 | Email: nafiqad@mard.gov.vn
Truy cập:     Online: